Pre veterinárov

Zloženie prípravku Vetericyn® VF:
Elektrolyzovaná voda (H2O) (99,816%), chlorid sodný (NaCl) (0,023%), chloran sodný (NaHPO4/Na2HPO4) (0,015%) a kyselina chlórna (HOCl) (0,011%)
   Vetericyn®  vychádza z patentovanej technológie Microcyn®, ktorá využíva voľné kyslíkové radikály cielene pre liečbu rán. Roztok sa vyrába zo superoxidovanej superčistej vody  a zlúčenín chlóru, procesom elektrolýzy sa rozdelí a zhromaždí iónty a vytvorí sa sterilný, pH neutrálny roztok, ktorý pri aplikácii neštípe. Zaisťuje zníženie mikrobiálnej záťaže v rane. Ďalej pomáha organizmu vytvoriť prirodzene vlhké prostredie v rane a tým podporiť vlastný proces hojenia. Je určený na ošetrenie rán vo všetkých štádiách hojenia, pre ich očistenie, výplach, zvlhčenie ako akútnych, tak chronických rán.

 • Účinkuje na baktérie spôsobujúce infekciu, ďalej na víry a plesne, vrátane MRSA.
 • Je šetrný k životnému prostrediu. Nevyžadujú sa žiadne zvláštne opatrenia pre jeho aplikáciu ani likvidáciu.
 • Výrazne podporuje proces hojenia a stimuluje imunitný systém zvieraťa.
 • Účinkuje do niekoľkých minút a výrazne znižuje zápach z rany.
 • Je 100% netoxický, neobsahuje žiadne steroidy, antibiotiká ani látky na báze alkoholu.
 • Nepoškodzuje zdravé tkanivo, neštípe a nedráždi. Vetericyn® môžeme bezpečne použiť na sliznice (oči, uši, tlama).
 • Je bez vedľajších účinkov a alergických reakcií.
 • Vetericyn®  je možné použiť u širokého spektra zvierat, použitie je bezbolestné.
 • Testy preukázali vhodnosť u súťažných zvierat. Vetericyn® neobsahuje látky považované za doping.
 • Trvanlivosť prípravku je 18 mesiacov.
 • Vetericyn®  je predávaný v dvoch verziách. Modrú verziu zoženiete v bežnej maloobchodnej sieti (pet shopy, jazdecké potreby). Biela verzia je k dispozícii u veterinárov.

Farmakológia výrobku Vetericyn®

Prípravok Vetericyn® je založený na technológii Microcyn®.

Microcyn®, prípravok na čistenie kože a rán s konzervačnou látkou, preukázal rýchlu účinnosť proti širokému spektru grampozitívnych, gramnegatívnych baktérií a kvasiniek s výslednými časmi eliminácie v rotoku v pravom stĺpci.

Bakteriálna a fungicidná aktivita (suspenzné testy)

Bola preukázaná antibakteriálna aktivita proti širokej škále mikroorganizmov v niekoľkých štúdiách in vitro.

Microcyn® bol testovaný proti rôznym organizmom, vrátane piatim najnebezpečnejším baktériám, ktoré sa nachádzajú v nemocniciach (Mangram, 1999): Staphylococcus aureus, Coagulase-negative Staphylococcus spp. (např. Staphylococcus epidermidis), Enterococcus spp. (např. Enterococcus hirae), Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa. U Microcyn®u bola preukázaná 106 redukcia po 15 sekundách od aplikácie pri všetkých piatich organizmoch.

Bolo prevedené in vitro hodnotenie času eliminácie s použitím Microcyn®u versus provokačných suspenzií 50 rôznych kmeňov mikroorganizmov (zmes 25 kmeňov kultúr amerického pôvodu [ATCC] a 25 klinicky izolovaných rovnakých druhov), ako je popísané v Záverečnej skúšobnej monografii. Po vystavení po dobu 30 sekúnd došlo k zníženiu počtu baktérií o >5 log radu nasledujúcich vzorcoch: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Acinetobacter baumanni, kmen Acinetobacter, Bacteroides fragilis, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis, Enterococcus rezistentný na Vancomycin (VRE), Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Micrococcus luteus, Proteus mirabilis, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus pyogenes, a Candida albicans (BioScience Labs, Bozeman, Mont.). (Gutiérrez 2006).

Bakteriálna a fungicidná aktivita (skúšky nositeľa)
V rôznych testoch boli skúmané baktericidné a fungicidné vlastnosti Microcyn®u v súlade s pokynmi EPA DIS/TSS. Za týchto podmienok technológia Microcyn®u celkom potlačila rast nasledujúcich mikroorganizmov: Mycobacterium bovis (OT #105401) za 5 minút; P. aeruginosa (ATCC #15442), S. aureus (ATCC #6538), Salmonella choleraesuis (ATCC #10708), S. aureus rezistentní na methicilin (MRSA, ATCC #33592); Trichophyton mentagrophytes (ATCC #9533) za 10 minút; Enterococcus faecalis rezistentný na Vancomycin (VRE, ATCC#51299) za 15 minút (ATS Labs, Eagan, MN).

Virucidný
Microcyn® bol testovaný za účelom určenia virucidných vlastností proti víru zlyhania ľudskej imunity typu 1 (HIV-1), kmeňa HTLV-IIIB, v súlade s americkými pokynmi EPA DIS/TSS-07. Vírus bol aplikovaný ako suchý film na sterilnej sklenenej Petriho miske a potom bol aplikovaný do MCN po dobu 10 minút. Následne bol vírus oddelený od skúšobnej látky gélovou filtráciou a titrovaný postupným riedením pre vyhodnotenie infekčnosti. Záver: podľa riedenia (7 skupín: 101 až 107), bolo pozorovaných 8 vzoriek a žiadnej vzorke nebola určená infekčná aktivita. Redukcia vo vírovom titre bola ≥ 3,75 log rádov pre všetky vzorky. V podmienkach tohto skúmania Microcyn® preukázal úplnú deaktiváciu HIV-1 po 10 minútovom pôsobení v súlade s vírucidnými požiadavkami definovanými EPA. [ATS labs, U.S.]

Iné štúdie vírovej inaktivácie preukázali, že Microcyn® znižuje snižuje ≥ 3 log množstva víru Influenza A (A/HK68), baktérie Rhinovirus typu 37 (ATCC VR1147 ) a ľudského coronaviru (ATCC 740) po 30 sekundách vystavenia (APPTEC – ATS labs, U.S.).

Spóricídny
Microcyn® bol testovaný na určenie spóricídnych vlastností u spór baktérie Bacillus subtilis (ATCC #6633). Test bol prevedený v súlade s návrhom normy BS EN 14347:2002. Bol pripravený roztok spór s koncentráciou 108 – 109 spór/ml zo zakúpenej spórovej suspenzie. Testovacia vzorka obsahovala 1ml roztoku spór, 1ml vody a 8ml Microcyn®u. Spórový roztok bol vystavený Microcyn®u po dobu 15 minút, po vystavení boli vzorky označené a inkubované po dobu štyroch dní pri teplote 36 ± 1 °C.

Záver: pri podmienkach tejto skúšky bol Microcyn® spóricidný proti spóram baktérie Bacillus subtilis. Redukcia spór bola priemerne 6,5 log, a preto boli splnené požiadavky aplikovanej testovacej metódy. [Micromed Laboratories Inc., U.S.]

Microcyn® nelikviduje spóry deaktiváciou niektorej zložky klíčenia spór, ale likviduje membránu spóry tak, že spóry vystavené Microcyn®u sa rýchlo po klíčení rozkladajú. Taktiež sa javí, že Microcyn® deaktivuje minimálne jeden enzým – CwIj – ktorý je umiestnený na vonkajších vrstvách spóry. Likvidácia spór pomocou Microcyn®u nebola sprevádzaná uvoľnením veľkého množstva kyseliny dipikolínové (DPA). (Rose et al, 2006; Paul M et al, 2006)

Prípravok Vetericyn® je založený na technológii Microcyn®.

Prípravok Microcyn® používaný v toxikologických štúdiách je rovnakým prípravkom používaným v klinických štúdiách na ľudských subjektoch.

Dávka Microcyn® sa môže líšiť len zmenou v objeme aplikovaného na jednotku plochy kože. Dávky Microcyn® lokálne aplikované na nepoškodenú kožu v toxikologických štúdiách sa pohybovali medzi  0,05 a 0,07 ml/cm2 v štúdiách akútnej kožnej toxicity až po 8,0 ml/cm2 v štúdiách podráždenej kože. Pri kožných ranách plnej hrúbky u krýs bol Microcyn®aplikovaný v dávke 0,09 ml/cm2. Použitie gázových štvorčekov napustených Microcyn®om v klinických štúdiách na ľudských subjektoch má za následok mieru aplikácie 0,31 ml/cm2.

Boli prevedené toxikologické štúdie Microcyn®u aplikovaného lokálne na neporušenú kožu s použitím jednej aplikácie s vystavením po dobu 4 až 24 hodín. Boli hodnotené viacpočetné aplikácie Microcyn®u raz alebo dvakrát denne po dobu 7 dní pri kožných poraneniach v plnej hrúbke u krýs. Lokálna jednorazová aplikácia po dobu jednej minúty sa predpokladá pri predoperačnej príprave kože a bude sa používať v klinických štúdiách na ľudských subjektoch.

Boli prevedené dve štúdie k zhodnoteniu účinku Microcyn®u na neporušenú kožu; akútne podráždenie kože u králikov a akútnu kožnú toxicitu u králikov. Neboli zaznamenané žiadne klinické znaky, podráždenie kože alebo abnormality pri všeobecnej pitve u rôznych zvierat, ktorým bol aplikovaný Microcyn® na nepoškodenú kožu.

Bola hodnotená charakteristika lokálnych a systémových toxicít v dôsledku lokálne aplikovaného Microcyn®u na kožné poranenia v plnej hrúbke u krýs. Neboli zaznamenané žiadne klinické pozorovania, významné rozdiely v chémii séra alebo v hematologických parametroch alebo abnormality pri všeobecnej pitve u akýchkoľvek zvierat. Skóre podráždenia kože a histopatológia rán a okolitých tkanív neodhalila žiadne rozdiely medzi ranami liečenými Microcyn®om a ranami ošetrenými fyziologickým roztokom.

Bola taktiež hodnotená systémová toxicita Microcyn®u u intraperitoneálnej injekcie u myší. Nebola pozorovaná žiadna úmrtnosť alebo prejavy systémovej toxicity u akýchkoľvek zvierat, ktorým bola podávaná jedna intraperitoneálna dávka Microcyn®u.

Microcyn® bol podávaný krysám perorálnou cestou, aby došlo k absorpcii a dali sa charakterizovať akékoľvek dané toxicity produktu. Neboli zaznamenané žiadne prípady úmrtnosti ani žiadne abnormality pri všeobecnej pitve u akýchkoľvek zvierat, ktorým bol podaný Microcyn® v jednej perorálnej dávke.

Potenciál očného podráždenia v dôsledku lokálne aplikovaného Microcyn®u bol hodnotený u králikov. U žiadnych zvierat nebolo zaznamenané žiadne podráždenie očí ani iné klinické známky u akýchkoľvek zvierat, ktorým sa aplikuje Microcyn® lokálne do očí.

Microcyn® bol podávaný krysám inhalačne za účelom určenia potenciálu akútnej inhalačnej toxicity. U všetkých zvierat sa prejavila veľmi mierna alebo mierne znížená toxicita a veľmi mierna piloerekcia po aplikácii prípravku, ale všetky zvieratá boli nasledujúci deň bez symptómov. Nebola zaznamenaná žiadna úmrtnosť ani abnormality pri všeobecnej pitve u žiadnych zvierat, ktoré boli vystavené Microcyn®u formou inhalácie.

Potenciál kožnej senzibilácie v dôsledku aplikácieMicrocyn®u bol skúmaný u morčiat s použitím upravenej metódy krycej náplasti  (Bühlerova skúška). Nebolo pozorované žiadne podráždenie u naivných kontrolných zvierat po jednorazovej provokačnej liečbe alebo u skúšobných zvierat (liečených indukčne) po provokačnej liečbe. Preto Microcyn® nevyvolal senzibilizujúcu reakciu.

Praktická chirurgia mäkkých tkanív 25.- 26. apríl 2020
Hotel Senec

29. – 31.5. 2020,
Kongres KVL SR, Jasná

23– 25.10.2020
Agrokomplex, Nitra

ACARE s.r.o.
Prevádzka: Hraničná 5, 922 10 Trebatice, Slovenská republika
tel.: +421 33 55 86 778, fax.: +421 2 33 33 056 027
e-mail: acare@acare.sk, web: www.acare.sk

A care, s.r.o., divízia Veterina

Sídlo spoločnosti a prevádzka

Sídlo: A care s.r.o.
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
Prevádzka:
Hraničná 5, 922 10 Trebatice
acare@acare.sk
Napíšte nám